Organization

Organization Types - Kenya

Academy
Organization Types - Kenya Academy
View More Total : 3
Company
Organization Types - Kenya Company
View More Total : 2242
Education Institution
Organization Types - Kenya Education Institution
View More Total : 786
Event Management Company
Organization Types - Kenya Event Management Company
View More Total : 16
Event Organizing Company
Organization Types - Kenya Event Organizing Company
View More Total : 106
Institution
Organization Types - Kenya Institution
View More Total : 205
Organization
Organization Types - Kenya Organization
View More Total : 2954
University
Organization Types - Kenya University
View More Total : 1
Others
Organization Types - Kenya Others
View More Total : 8