Organization

Organization Types - Kenya

Academy
Organization Types - Kenya Academy
View More Total : 3
Company
Organization Types - Kenya Company
View More Total : 3371
Education Institution
Organization Types - Kenya Education Institution
View More Total : 1630
Event Management Company
Organization Types - Kenya Event Management Company
View More Total : 22
Event Organizing Company
Organization Types - Kenya Event Organizing Company
View More Total : 129
Institution
Organization Types - Kenya Institution
View More Total : 538
Organization
Organization Types - Kenya Organization
View More Total : 6685
University
Organization Types - Kenya University
View More Total : 6
Others
Organization Types - Kenya Others
View More Total : 13