Organization


Organization Types - Kenya


Academy
Organization Types - Kenya Academy
View More Total : 1
Company
Organization Types - Kenya Company
View More Total : 183
Education Institution
Organization Types - Kenya Education Institution
View More Total : 122
Event Management Company
Organization Types - Kenya Event Management Company
View More Total : 16
Event Organizing Company
Organization Types - Kenya Event Organizing Company
View More Total : 83
Institution
Organization Types - Kenya Institution
View More Total : 120
Organization
Organization Types - Kenya Organization
View More Total : 1925
University
Organization Types - Kenya University
View More Total : 0
Others
Organization Types - Kenya Others
View More Total : 3