Organization

Organization Types - Kenya

Academy
Organization Types - Kenya Academy
View More Total : 3
Company
Organization Types - Kenya Company
View More Total : 3368
Education Institution
Organization Types - Kenya Education Institution
View More Total : 1535
Event Management Company
Organization Types - Kenya Event Management Company
View More Total : 20
Event Organizing Company
Organization Types - Kenya Event Organizing Company
View More Total : 124
Institution
Organization Types - Kenya Institution
View More Total : 387
Organization
Organization Types - Kenya Organization
View More Total : 5485
University
Organization Types - Kenya University
View More Total : 4
Others
Organization Types - Kenya Others
View More Total : 13