Organization


Organization Types - Kenya


Academy
Organization Types - Kenya Academy
View More Total : 1
Company
Organization Types - Kenya Company
View More Total : 236
Education Institution
Organization Types - Kenya Education Institution
View More Total : 337
Event Management Company
Organization Types - Kenya Event Management Company
View More Total : 16
Event Organizing Company
Organization Types - Kenya Event Organizing Company
View More Total : 106
Institution
Organization Types - Kenya Institution
View More Total : 201
Organization
Organization Types - Kenya Organization
View More Total : 2458
University
Organization Types - Kenya University
View More Total : 2
Others
Organization Types - Kenya Others
View More Total : 5